Wie bepaald de veilige afstand voor derden, en waarop is die gebaseerd?

De veilige werkafstand die vaak wordt gehanteerd is 50 meter. Echter, deze is nergens op gebaseerd. Scherfwerking van een explosief die vroegtijdig detoneert kan velen malen groter zijn, waardoor de genomen veiligheidsafstand er niet toe doet. Door de verantwoorde wijze van benaderen is er tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden geen gevaar voor de omgeving, omdat het object niet wordt getoucheerd of beroerd. De veilige werkafstand wordt veelal in de werkvoorbereiding bepaald op een zo kort mogelijk, maar werkbare afstand. Tijdens de werkzaamheden kan de senior OCE deskundige hierop afwijken, indien hij constateert dat de werkmethode en/of omgevingsfactoren hier aanleiding toe zijn.

Uitzonderingen op bovengenoemde veilige afstand is het “blind” ontgraven. Op basis van de te verwachten explosieven, de toe te passen werkmethode en de situatie ter plaatse wordt bepaald wat de te verwachten scherfwerking kan zijn. Indien de mogelijke scherfwerking bij een vroegtijdige detonatie kan zorgen voor een onwenselijke onveilige situatie dient de mogelijke scherfwerking worden beperkt door het toepassen van beschermende maatregelen.