Wat houdt de Arbowet artikel 10 exact in?

Conform de Arbowet artikel 10 dient een opdrachtgever of werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving. Bij veel projecten wordt standaard een bodemonderzoek gedaan om bodemvervuiling te achterhalen om op deze manier op voorhand maatregelen te treffen die de veiligheid voor werknemers en omgeving garanderen. Bij explosieven is dit helaas nog niet gestandaardiseerd. Vaak worden opdrachtgevers door aannemers erop gewezen of wordt er bij de werkzaamheden spontaan een explosief aangetroffen, die op dat moment niet zorgt voor een ongeval. Om het risico van een spontane vondst te verkleinen is het advies een vooronderzoek op te stellen.

In artikel 4.10, lid 2 wordt gesproken over “oriënterend onderzoek”. In lid 3 wordt er over gesproken dat wanneer uit het oriënterend onderzoek mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten niet kan uitsluiten er een “nader onderzoek” dient te worden uitgevoerd. Indien uit het “nader onderzoek” blijkt dat er gevaar blijkt te zijn voor de veiligheid of gezondheid van werknemers door de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, dan dienen er opsporingswerkzaamheden te worden uitgevoerd.

  • Oriënterend onderzoek kan worden gezien als het vooronderzoek
  • Een nader onderzoek kan worden gezien als een risicoanalyse of pragmatische opsporingsanalyse

Het betreffende artikel is te vinden op www.wetten.nl