Wat houdt het begeleiden van civieltechnische werkzaamheden in?

In de WSCS-OCE wordt voor het “begeleiden” 2 methoden omschreven.

De eerste methode is conform hoofdstuk 6.7 van de WSCS-OCE en betreft het begeleiden van het uitvoeren van boringen, sonderingen en het zetten van peilbuizen beschreven. Deze be-geleiding mag worden uitgevoerd door 1 OCE deskundige waarbij een verkort projectplan dient te worden opgesteld die alleen ter kennisgeving aan het Bevoegd Gezag van de ge-meente hoeft te worden verstuurd. Aan het eind van de werkzaamheden dient een rapporta-ge van de meetresultaten te worden opgesteld.

De tweede methode wordt helaas vaak omschreven in bestekken of wordt gevraagd door derden om hun civieltechnische werkzaamheden te begeleiden door een senior OCE deskun-dige. Helaas is dit een verkeerde omschrijving. De WSCS-OCE schrijft voor dat bij het uitvoeren van benaderwerkzaamheden een benaderploeg dient te bestaan uit een senior OCE deskun-dige en minimaal een (assistent) OCE deskundige. Bij het uitvoeren van benaderwerkzaam-heden dient tevens een beveiligde graafmachine te worden ingezet indien de objecten niet door middel van een handmatige bandering kunnen worden opgegraven.