Is een (projectgebonden) risicoanalyse verplicht om uit te voeren?

Een (projectgebonden) risicoanalyse (RA) is geen verplichting om uit te voeren. In sommige gevallen is een RA ook overbodig om op te stellen. Wanneer de onderzoekslocatie tussen de Tweede Wereldoorlog en nu geen veranderingen heeft ondergaan, kan het opstellen van een RA overbodig zijn. Immers wordt de uitkomst van de RA dat er een opsporingswerkzaamheden moet worden uitgevoerd, omdat er geen contra-indicaties binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn.

De RA kan wel bepalen dat de toekomstige civieltechnische werkzaamheden anders moeten/kunnen worden uitgevoerd, zodat er geen hinder wordt ondervonden van de mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten. Ook indien er naoorlogs veranderingen in een gebied hebben plaats gevonden is het niet altijd noodzakelijk om een RA op te stellen. Het opstellen van een Pragmatisch Opsporingsanalyse (POA) is dan vaak al voldoende om de naoorlogse veranderingen in kaart te brengen.