Aanvraag Vooronderzoek

Nederland is gedurende de Tweede Wereldoorlog talloze keren gebombardeerd. Er hebben hier in zowel 1940 als 1944-1945 veel grondgevechten plaatsgevonden. Daarnaast zijn er duizenden militaire vliegtuigen neergestort. Om te waarborgen dat de toekomstige werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, adviseren wij om een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (conventionele explosieven) te laten uitvoeren.

Verdacht vs. niet-verdacht gebied

Er wordt ten bate van het vooronderzoek diverse bronnen geraadpleegd, zoals het gemeentearchief, internationale luchtfotoarchieven, het NIOD en The National Archives in Londen. De beschikbare feiten worden geanalyseerd en geverifieerd, met als doel om te bepalen of er mogelijk explosieven in uw projectgebied aanwezig zijn. Indien er geen aanwijzingen zijn voor oorlogshandelingen, dan wordt het projectgebied als niet verdacht aangemerkt. Wanneer er wel indicaties uit het vooronderzoek naar voren komen, dan volgt er een advies over de te ondernemen vervolgstappen in het verdachte gebied. Met behulp van contra-indicaties, zoals naoorlogse ontgravingen, wordt getracht om de risicolocaties te verkleinen.

Feitenkaart en OO-bodembelastingkaart

De meeste bedrijven werken met een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De aangetroffen informatie die duidt op de mogelijke aanwezigheid van explosieven wordt gerapporteerd en gevisualiseerd op een presentatiekaart van de verzamelde feiten. Op de OO (ontplofbare oorlogsresten) bodembelastingkaart staan de verdachte en niet verdachte locaties in het projectgebied weergegeven. De opdrachtgever krijgt GIS shapefiles aangeleverd, zodat hij snel kan bepalen waar zich de risicolocaties bevinden.