Aanvraag Advies

Hebben de mogelijk aanwezige explosieven invloed op mijn toekomstige werkzaamheden? Is er naoorlogs dusdanig veel veranderd dat de locatie misschien niet meer als verdacht kan worden aangemerkt? Kunnen mijn werkzaamheden worden aangepast om zodoende geen onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (explosievenonderzoek) uit te kunnen voeren? Dit zijn allemaal vragen die kunnen worden beantwoord door een verdiepingsslag te maken na het vooronderzoek.

Advies in de vorm van een notitie

Op basis van het vooronderzoek en de werktekeningen van uw toekomstige werkzaamheden kan vaak al snel worden bepaald of het opstellen van een (Projectgebonden) Risicoanalyse een meerwaarde heeft voor uw verdere onderzoek. Vaak kan binnen een kort tijdsbestek worden bepaald of uw toekomstige werkzaamheden onder CS-OOO condities moeten worden uitgevoerd. Wanneer dit niet het geval is wordt een pragmatisch opsporingsanalyse adviseren.

Pragmatisch Opsporingsanalyse

Bij een pragmatisch opsporingsanalyse wordt de focus gelegd op de naoorlogse veranderingen binnen uw werkgebied, de verdachte gebieden en mogelijk te verwachte explosieven komende uit het vooronderzoek en uw toekomstig uit te voeren werkzaamheden. Deze 3 “lagen” worden over elkaar heen geprojecteerd om zodoende te bepalen binnen welke gebieden een nader explosievenonderzoek noodzakelijk is. De risico’s en uitwerking van explosieven worden in een pragmatisch opsporingsanalyse niet besproken, omdat deze in de meeste gevallen detonatie en dodelijk letsel zullen zijn.

(Projectgebonden) Risicoanalyse

Bij het opstellen van een (Projectgebonden) Risicoanalyse (RA) wordt gekeken naar de toekomstige werkwijze in combinatie met de risico’s van de mogelijk aanwezige explosieven. Door de toekomstige werkzaamheden te vergelijken met de OO (Ontplofbare Oorlogsresten) bodembelastingkaart uit het vooronderzoek kunnen de opsporingswerkzaamheden worden afgestemd op de civieltechnische werkzaamheden, of dienen de civieltechnische werkzaamheden te worden afgestemd op het verdachte gebied. Naast voorgenoemde zaken wordt in een projectgebonden risicoanalyse ook de risico’s en uitwerkingen van de mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten meegenomen.